Villkor Samarbetspartners

Parter
Beutly AB, Grevgatan 57, 114 59, Stockholm, www.beutly.com (nedan “Beutly”).
Samarbetspartner är den, fysisk eller juridisk person, som fyller i formuläret för att ansluta klinik eller salong till Beutly, för användning av Beutlys tjänster. (nedan “Kliniken/Salongen”).

Bakgrund
Beutly verkar som en digital marknadsplats för tjänster inom skönhet. Kliniken/Salongen har genom att fylla i sina uppgifter i formuläret på Beutlys webbplats (nedan gemensamt ”Förmedlingstjänsten”) förklarat sig vara i behov av Beutlys tjänster och parterna har med anledning härav kommit överens om följande:

1. Utbud av tjänster
1.1 Beutly tillhandahåller en förmedlingstjänst till salonger och kliniker inom skönhetsbehandlingar och estetiska behandlingar och operationer.

1.2 Kliniken/Salongen är ansvarig för att utföra de behandlingar som Beutly förmedlar. Det är Klinikens/Salongens ansvar att själv vara medveten om den tid och det datum en förmedlad behandling skall ske. Beutly tar inget ansvar för att påminna Kliniken/Salongen.

2. Åtagande
2.1 Kliniken/Salongen ansvarar för att anställda i dennes lokaler uppträder korrekt och ansvarsfullt mot av Beutly förmedlade kunder.

2.2 Kliniken/Salongen skall informera och samråda med Beutlys personal om samtliga förhållanden som Beutlys personal behöver känna till för att kunna på ett korrekt och proffessionellt sätt kunna förmedla kund.

2.3 Kliniken/Salongen fyller vid anslutning i ett formulär med uppgifter inkulderande men inte uteslutande beträffande klinikens utbud av behandlingar, priser, adressuppgifter samt allmän information. Kliniken/Salongen bär fullständigt ansvar för att information om Kliniken/Salongen som förmedlats till Beutly är korrekt och fullständig samt att meddela Beutly om information förändras. Kliniken/Salongen försäkrar att lämnade prisuppgifter på behandlingar som Kliniken/Salongen erbjuder överensstämmer och inte överstiger priser lämnade av Kliniken/Salongen via andra kanaler.

2.4 Beutly äger rätten att marknadsföra den gemensamt framtagna informationen om Kliniken/Salongen (”Klinikprofilen”) på dess egen plattform, i syfte att förmedla kunder till Kliniken/Salongen.

2.5 Klinikens/Salongens personal som utför behandlingen på av Beutly förmedlade kunder ska ha relevant och nödvändig utbildning samt eventuella licenser som krävs för att utföra behandlingar förmedlade av Beutly på ett säkert, korrekt och proffessionellt sätt.

2.6 Beutly äger rätt att om särskilda skäl föreligger, med omedelbar verkan häva detta åtagande. Beutly skall dock därvid omgående informera och samråda med Kliniken/Salongen. Med särskilda skäl avses t.ex. att Kliniken/Salongen inte kan utföra behandlingen tillfredställande till av Beutly förmedlad kund.

2.7 Dessa villkor samt Beutlys Integritetspolicy kan komma att ändras eller justeras. Det åligger Kliniken/Salongen att hålla sig uppdaterad om gällande villkor, priser och policys inför varje beställning av Beutlys förmedlingstjänst.

3. Avgifter och övriga betalningsvillkor
3.1 Kliniken/Salongen skall till Beutly utge ersättning för utförd tjänst enligt de priser som Kliniken/Salongen och Beutly har kommit överens om, vilka framgår i offert eller pris som erbjuds i Förmedlingstjänsten. Kliniken/Salongen erlägger endast ersättning till Beutly om behandlingen utförts.

3.2 Betalning sker enligt specificerad faktura. Betalning skall ske senast det förfallodatum som anges på fakturan. Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen enligt en räntesats motsvarande diskontot för aktuell tidpunkt med ett tillägg av åtta (8) procentenheter.

3.3 Administrativa avgifter kan tas ut för administrativt merarbete, exempelvis vid försenad betalning.

3.4 Kliniken/Salongen skall meddela Beutly samt förmedlad kund minst 48 timmar (2 dagar) i förväg om en specifik avtalad behandling ej kan utföras.

3.5 Anmärkningar på Beutlys fakturor skall skriftligen vara Beutly tillhanda senast 20 dagar efter fakturadatum.

3.6 Beutly åtar sig att kunna ändra priser för förmedlade behandlingar. Vid uppdatering av priser meddelar Beutly Kliniken/Salongen detta via mail. En behandling som är förmedlad innan prisförändringen skall inte följa den nya prissättningen och det överenskomna priset består. Beutly förbehåller sig att ändra prissättningen på förmedlingstjänster utan att meddela Kliniken/Salongen. Det åligger Kliniken/Salongen att inför varje bokad Tjänst informera sig om aktuellt pris.

4. Ansvarsbegränsning, etc.

4.1 Beutly svarar inte i något fall för behandlingarna som utförs av Kliniken/Salongen eller någon typ av skada som kan uppkomma som resultat av behandlingar.

5. Avtalstid

5.1 Detta avtal gäller för de behandlingar som Beutly tillhandahåller Kliniken/Salongen

6. Uppsägning på grund av avtalsbrott

6.1 Vardera parten äger rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal;

a) om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta avtal och ej vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt påpekande därom från den andra parten; eller

b) om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation, underlåter att behörigen infria icke tvistig förbindelse eller eljest kan antas ha kommit på obestånd.

7. Meddelanden

7.1 Meddelanden föranledda av detta avtal skall skickas skriftligen till part till hello@beutly.com.

7.2 Om parts adress eller telefonnummer ändras skall denne skriftligen meddela motparten om ny adress/telefonnummer alternativt ändra sina privata uppgifter i Förmedlingstjänsten.

7.3 Överenskomna avvikelser från detta avtal skall, för att gälla, upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter.

8. Tvist

8.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall i första instans avgöras i Stockholms tingsrätt.

9. Personuppgiftslag/GDPR

9.1 Genom användande av Beutlys Förmedlingstjänst godkänner Kliniken/Salongen att dennes personuppgifter lagras. Beutly använder de personuppgifter som Kliniken/Salongen lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänster mot Kliniken/Salongen så effektivt som möjligt och för att ha möjlighet att erbjuda Kliniken/Salongen tilläggstjänster samt lämna erbjudanden som utgör komplement till tjänsterna. Förutom att Beutly därvid behandlar personuppgifterna internt inom företaget, använder sig Beutly även av utomstående företag som bidrar Beutly med ändamålsmässig användning av lagrade uppgifter. Kunder har enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning möjlighet att kontakta Beutly för information om lagringen av personuppgifter. Mer information går att finna i Beutlys Integritetpolicy.