Allmänna Villkor

Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkoren”) gäller mellan Beutly AB, med adress Grevgatan 57, 114 59 Stockholm (”Beutly”), registreringsnummer 559284-8138, och dig som användare av de tjänster och funktioner som beskrivs nedan (”Kunden”) (var och en ”Part” och gemensamt ”Parterna”). Genom att använda beutly.com (”Tjänsten”) godkänner du dessa Allmänna Villkor.

1. Allmänt
1.1. Beutly verkar som en digital marknadsplats för tjänster inom skönhet och förmedlar skönhets- och estetiska behandlingar(”Behandlingar”) genom webplatsen www.beutly.com (”Plattformen”).
1.2. De behandlingar som du i egenskap av Kund bokar genom Plattformen tillhandahålls av kliniker och salonger som ingått ett samarbete med Beutly (”Samarbetspartners”).
Relevant Samarbetspartners ansvar gällande behandlingar regleras inte av dessa villkor.

2. Ansvar
Beutlys Samarbetspartners ansvarar för att information om klinik eller salong samt personal är korrekt samt att personal innehar nödvändig och relevant utbildning samt eventuella licenser som kräfs för att utföra Behandlingar förmedlade av Beutly på ett korrekt, säkert och proffessionells sätt. Beutly tar inget ansvar över information som dess Samarbetspartners delgett Beutly och kan inte göras ansvarigt för dessa Samarbetspartners eventuella avtalsbrott eller eventuella brister i kvalitet.

3. Ändring av Beutly och de tjänster som tillhandahålls
Beutly och www.beutly.com uppdateras kontinuerligt och Beutly har rätten att, utan att i förväg inhämta godkännande från Kunden, när som helst göra ändringar av Beutly respektive Plattformen. Sådana ändringar kan t.ex. avse förändringar av den tekniska lösningen för tillhandahållande av tjänsterna eller plattformens design och utformning. Förändringarna kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst till tjänsterna ändras.
3.1. Tillgänglighet
3.2. Beutly ansvarar för tillgängligheten till Plattformen. Användarna har normalt tillgång till själva Plattformen 24 timmar per dygn sju dagar i veckan, med undantag för eventuella systemunderhåll.
3.2. Beutly förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillgängligheten för systemunderhåll och serviceändamål, t.ex. buggrättningar, underhåll och uppgraderingar.

4. Kundens ansvar
4.1. Kunden förbinder sig att följa de Allmänna villkoren och eventuella andra instruktioner som Beutly publicerar på Plattformen.
4.2. Kunden ansvarar för riktigheten i den information som lämnas av Kunden i samband med registrering och användande av tjänsterna. Beutly ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att Kunden har lämnat felaktig information eller inte uppdaterat informationen.
4.3. Kunden ska förvara personlig och användarspecifik information – såsom användaridentitet och lösenord eller andra handlingar, certifikat eller enheter som kan nyttjas för åtkomst till Beutly eller Plattformen – på ett betryggande sätt och inte använda eller avslöja denna information för någon obehörig. Om Kunden misstänker, eller borde misstänka,att sådan information kommit till någon obehörigs kännedom eller på annat sätt missbrukas, är Kunden skyldig att omedelbart vidta åtgärd för att begränsa åtkomst till Beutly eller Plattformen samt att omedelbart informera Beutly.
4.4. Kunden ansvarar för aktiviteter som vidtas av Kunden. Kunden ansvarar således bl.a. för eventuell överföring av information och elektroniska dokument. Kunden är skyldig att, utöver dessa Allmänna villkor och eventuella instruktioner som Beutly från tid till annan publicerar på Plattformen, iaktta gällande lagar, regler, myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användningen av Beutly, Plattformen och tjänsterna. Kunden får inte använda Beutly, tjänsterna eller Plattformen på sådant sätt att Beutly eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Kund får således t.ex. inte via Beutly, Plattformen eller tjänsterna hantera elektroniska dokument som gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande.

5. Pris, fakturering och betalning
5.1. Att använda Beutly eller Plattformen är vid dessa Allmänna villkors ikraftträdande kostnadsfritt för kunden.
5.2 Samtliga behandlingar som erbjuds via Beutly har samma kostnad som om Kunden skulle bokat behandlingen direkt via Samarbetspartnern. Samarbetspartnern ansvarar för att priserna som visas på Beutly eller Plattformen är uppdaterade och korrekta och inte överstiger priser som erbjuds via andra säljkanaler, inkluderande men inte begränsat till, Samarbetspartnerns egen hemsida, andra websidor som refererar till Samarbetspartnern. Om kunden avbokar en inbokad behandling gäller varje specifik Samarbetspartners avbokningsregler. Kunden kan komma att bli ersättningsskyldig för abokad behandling om avbokningen sker för nära inpå behandlingstillfället. Kunden ansvarar för hela denna kostnad och Beutly kan inte göras ersättningsskyldig gentemot varken Kunden eller Samarbetsparten vid avbokad behandling, oavsett när avbokning sker.

6. Avtalsperiod och uppsägning
6.1. Avtalet inklusive de Allmänna villkoren gäller tillsvidare. Avtalet kan sägas upp av Kunden utan uppsägningstid.
Beutly har rätt att säga upp de Allmänna villkoren till omedelbart upphörande om Kunden åsidosätter skyldighet enligt de Allmänna villkoren.
Beutly förbehåller sig rätten att avsluta en Kunds konto som inte använts på 24 månader.

7. Beutlys ansvar och ansvarsbegränsning
Beutly är inte skyldigt att utge ersättning med anledning av fel, brist eller annat avtalsbrott från Beutlys sida, såvida inte annat följer av tvingandelag. Beutly svarar inte i något fall för behandlingarna som utförs av Samarbetspartners eller någon typ av skada, direkt eller indirekt, som kan uppkomma som resultat av behandlingar. Till undvikande av missförstånd, Beutly har inget ansvar för behandlingar eller rekommendation som Samarbetspartners ger som resultat av förmedling.
7.1. Beutlys ansvar är under alla omständigheter begränsat till maximalt 0,5 prisbasbelopp (dvs. 23 250 kr baserat på 2020-års prisbasbelopp).
7.2. Kunden är skyldig att framställa ersättningskrav till Beutly utan oskäligt dröjsmål efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Om Kunden inte gör detta förlorar Kunden rätten att göra kravet gällande.
7.3. Kunden ska hålla Beutly skadeslöst om Kunden gjort intrång i tredje mans immateriella rättigheter eller om tredje man riktar anspråk mot Beutly i anledning av Kundens användning av Beutly, Plattformen eller tjänsterna.

8. Personuppgifter
8.1. Genom användande av Beutlys Förmedlingstjänst godkänner Kunden att dennes personuppgifter lagras. Beutly använder de personuppgifter som Kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänster mot Kunden så effektivt som möjligt och för att ha möjlighet att erbjuda Kunden tilläggstjänster samt lämna erbjudanden som utgör komplement till tjänsterna. Förutom att Beutly därvid behandlar personuppgifterna internt inom företaget, använder sig Beutly även av utomstående företag som bidrar Beutly med ändamålsmässig användning av lagrade uppgifter. Kunder har enligt reglerna i EU:s Dataskyddsförordning möjlighet att kontakta Beutly för information om lagringen av personuppgifter. Mer information går att finna i Beutlys Integritetpolicy.

9. Villkorsändring
Beutly kan ändra de Allmänna villkoren utan att i förväg inhämta godkännande från Kunden. Sådan ändring träder, i fråga om befintliga Kunder, i kraft en vecka efter det att ändringen har införts på www.beutly.com. Genom att fortsätta att använda tjänsten accepterar du de nya villkoren. För nya Kunder gäller de senast publicerade Allmänna Villkoren omedelbart.

10. Immateriella rättigheter
10.1. Beutly äger alla immateriella rättigheter till Beutly (inklusive men inte begränsat till den tekniska lösningen och eventuellt innehåll däri) samtallt material som publiceras på Beutly eller på Plattformen. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls Beutly.
10.2. Kunden och Användarna får inte använda någon del av Beutlys upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från Beutly eller från Beutlys licensgivare.

11. Force Majeure
Om Parts fullgörande av sina åtaganden enligt avtalsförbindelsen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Part inte kunnat råda över och som Part inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalsförbindelsens ingående, och vars följder Part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

12. Meddelanden
Meddelanden med anledning av de Allmänna villkoren ska överlämnas via bud eller e-post till respektive Parts angivna adress. Ett sådant meddelande ska anses överlämnat (a) vid tidpunkten för överlämnande (om det överlämnas via bud) eller (b) vid avsändandet (om det skickas via e-post).

13. Överlåtelse och anlitande av underleverantörer
13.1. Ingen av Parterna får helt eller delvis överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt de Allmänna villkoren utan den andra Partens föregående skriftliga samtycke, med undantag för att Beutly får överlåta sina rättigheter eller skyldigheter till annat koncernbolag.
13.2. Beutly har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina förpliktelser under dessa Allmänna Villkor.

14. Tvistelösning och tillämplig lag
14.1. Dessa Allmänna Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.
14.2. Tvist i anledning av avtalsförbindelsen ska slutligt avgöras vid svensk domstol.