Allmänna Villkor

1. Inledning

Beutly verkar som en digital marknadsplats för tjänster inom skönhet och förmedlar skönhets- och estetiska behandlingar genom webbplatsen beutly.com. Denna tjänst för information, bokning och betalning (”Bokningstjänsten”) drivs av Beutly AB, med adress Grevgatan 57, 114 59 Stockholm, organisationsnummer 559284-8138 (”Beutly).

Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) reglerar användningen av Bokningstjänsten, vilken tillhandahålls på uppdrag av de tjänsteutövare (”Tjänsteutövare”) som är publicerade på beutly.com och som erbjuder bokning (”Bokning”) och betalning av sina tjänster. Genom att använda Bokningstjänsten anses du ha godkänt dessa Allmänna villkor).

2. Din bokning

De tjänster (”Tjänster”) som du bokar genom att använda dig av Bokningstjänsten tillhandahålls av Tjänsteutövaren direkt och inte av Beutly. När du använder Bokningstjänsten för att boka en tjänst hos den Tjänsteutövare du har valt, ingår du och Tjänsteutövaren därför ett direktavtal som Beutly inte utgör part till. Tjänsteutövaren ansvarar för att information om denne samt dess personal och annan presenterad information är korrekt samt att personal innehar nödvändig och relevant utbildning samt eventuella licenser som krävs för att utföra Tjänster på ett korrekt, säkert och professionellt sätt. Beutly tar inget ansvar över information som Tjänsteutövaren delgett Beutly och kan inte göras ansvarigt för dessa Tjänsteutövares eventuella avtalsbrott eller eventuella brister i kvalitet.

För att göra en Bokning med hjälp av Bokningstjänsten måste du ha rättskapacitet att göra detta och du måste åta dig ekonomiskt ansvar för alla transaktioner som görs i ditt namn. Du måste säkerställa att alla uppgifter som du lämnar till oss är sanna och korrekta.

Vid en bokning gäller varje Tjänsteutövares respektive avbokningsregler, vilka framkommer vid bokningstillfället samt i den bokningsbekräftelse som skickas till, vid bokning registrerad, mailadress. Om du vill avboka en Bokning skall detta göras genom inloggning på ditt konto som du registrerar vid bokningen. Under Mina bokningar kan du boka av Bokningen. Avbokning kan ske senast 24 timmar innan bokningen. Avbokning kan inte göras via mail. Kommer du inte till Tjänsteutövaren till den bokade tiden äger Tjänsteutövaren rätt att debitera en ”no-show”-avgift, motsvarande kostnaden för tjänsten.

Vi förbehåller oss rätten att annullera bokningar eller initierade betalningar och utan föregående meddelande till dig säga upp eller begränsa, suspendera eller avsluta din tillgång till hela eller delar av Bokningstjänsten om vi får anledning att tro att du missbrukar Bokningstjänsten eller om du överträder dessa Allmänna villkor. Eftersom ditt avtal är tecknat direkt med Tjänsteutövaren ska alla frågor som du kan tänkas ha i förbindelse med din bokning ställas direkt till Tjänsteutövaren med användande av de kontaktuppgifter som anges i e-postbekräftelsen. Vi förbehåller oss rätten att spärra din tillgång till vår Tjänst samt i tillämpliga fall alla användar-ID och lösenord som utfärdats till dig om du enligt vår uppfattning har underlåtit att följa något av villkoren i detta Avtal.

3. Ytterligare villkor och bestämmelser

Eftersom din Bokning avser en tjänst vid en bestämd dag eller tidsperiod så gäller ej ångerrätten enligt ”Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler” vid bokning på beutly.com (Du kan läsa om undantagen i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, i kapitel 2, paragraf 1 och 11). Avbokning kan dock alltid ske inom avbokningsreglerna. Utöver dessa Användarvillkor kan användningen av en Tjänsteutövares hemsida, samt andra tjänster och produkter som tillhandahålls av Tjänsteutövare i Beutlys nätverk, vara föremål för ytterligare villkor och bestämmelser som kan beslutas av respektive Tjänsteutövare från tid till annan. Sådana villkor och bestämmelser gäller utöver dessa Allmänna villkor och utgör inget alternativ till dem. Var noga med att läsa sådana ytterligare villkor och bestämmelser innan du använder hemsidorna och/eller köper tjänster och produkter som tillhandahålls av Tjänsteutövare. Vid bokning ingår du avtal direkt med den som utför behandlingen. Beutly tar således inget ansvar för felaktiga eller uteblivna behandlingar.

Vid användning av Bokningstjänsten förbinder du dig att följa de Allmänna villkoren och eventuella andra instruktioner som Beutly publicerar på Bokningstjänsten.

Du ansvarar för riktigheten i den information som lämnas i samband med registrering och användande av tjänsterna.

4. Tillgänglighet till bokningstjänsten

Användarna har normalt tillgång till själva Bokningstjänsten 24 timmar per dygn sju dagar i veckan, med undantag för eventuella systemunderhåll. Vi avsäger oss därför allt ansvar för eventuella avbrott eller brister i tillgängligheten avseende Bokningstjänsten i den utsträckning det är rättsligt möjligt för oss att göra detta. Du bär hela ansvaret för att vidta alla nödvändiga tekniska och andra arrangemang för att få tillgång till Bokningstjänsten. Du har även ansvaret för att se till att alla som använder Bokningstjänsten via din internetuppkoppling och dina kontouppgifter är medvetna om dessa Användarvillkor och följer dem.

5. Ändring av Beutly, de tjänster som tillhandahålls och dessa Allmänna villkor

Beutly och beutly.com uppdateras kontinuerligt och Beutly har rätten att, utan att i förväg inhämta godkännande från Kunden, när som helst göra ändringar av Beutly respektive Bokningstjänsten. Sådana ändringar kan t.ex. avse förändringar av den tekniska lösningen för tillhandahållande av tjänsterna eller plattformens design och utformning. Förändringarna kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst till tjänsterna ändras.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa Allmänna villkor. Din fortsatta användning av vår Tjänst efter sådana ändringar utgör ditt godkännande av dessa ändringar.

6. Immateriella rättigheter och restriktioner i användning

Beutly äger alla immateriella rättigheter till Beutly (inklusive men inte begränsat till den tekniska lösningen och eventuellt innehåll däri) samt allt material som publiceras på Beutly eller på Bokningstjänsten. Dessa verk är skyddade av upphovsrätt och alla sådana rättigheter förbehålls Beutly.
Kunden och Användarna får inte använda någon del av Beutlys upphovsrättskyddade material för kommersiella ändamål utan att först erhålla en licens från Beutly eller från Beutlys licensgivare.

7. Personuppgifter

När en kund bokar en tid hos en tjänsteleverantör via Beutly samlas de personuppgifter tjänsteleverantören anser vara nödvändiga in. Uppgifterna behandlas vidare av Beutly samt tjänsteleverantören under varsitt åtskilt ansvar.

Insamling av personuppgifter

Personuppgifter samlas in om den som bokar eller skapar ett konto hos Beutly. Vilka uppgifter som samlas in beror på vilka inställningar tjänsteleverantören gör. Leverantören kan själv ställa in vad som behöver lämnas vid bokningstillfället. Enligt Beutlys rekommenderade standardinställning samlas namn, e-post och telefonnummer in. Vid bokning utan att du skapat ett användarkonto sparar Beutly endast din e-post, övriga uppgifter förs endast över till tjänsteleverantören. Skapar du ett Beutly-konto sparar Beutly de uppgifter du anger i din profil.

Ändamål med behandlingen

Uppgifterna inhämtas för administration och kommunikation angående bokningen. De kan också komma att användas för marknadskommunikation och verksamhetsutveckling av både Beutly och företaget du bokar hos. Beutlys berättigade intresse för behandlingen grundar sig i fallet för administration och kommunikation angående bokningen i utförandet av det kontrakt bokningen utgör. För marknadskommunikation och verksamhetsutveckling grundar sig det berättigade intresset i den kundrelation du ingår med Beutly genom att boka via Beutly. Leverantörens berättigade intresse för behandlingen grundar sig i fallet för administration och kommunikation angående bokningen i utförandet av det kontrakt bokningen utgör. För marknadskommunikation och verksamhetsutveckling grundar sig det berättigade intresset i den kundrelation du ingår med leverantören genom din bokning. Tjänsteleverantören behandlar dina uppgifter under eget ansvar och kan ha meddelat, och i vissa fall även inhämtat godkännande av egna villkor i samband med din bokning. I så fall gäller dessa villkor i stället för vad som anges här.

Hur länge lagras dina uppgifter?

Uppgifter under Beutlys ansvar som lagras då du bokar utan att ha skapat ett konto lagras upp till 1 år. Har du skapat ett konto lagras de tills dess du själv raderar ditt konto. Tjänsteleverantören kan ha andra villkor och lagringstider för uppgifterna.

Delning av uppgifter

Dina uppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas endast ut till tredje part för att utföra ändamålen listade ovan. Sådana parter utgörs då av leverantörer av tjänster nödvändiga för Beutlys drift, underhåll och utskick via SMS och e-post.

Rättigheter och Kontakt

Under dataskyddsförordningen har du rätt att begära ett utdrag av dina uppgifter, rätta dem eller få dem raderade. Vill du komma i kontakt med Beutly eller tjänsteleverantören angående dina personuppgifter kan du skicka ett meddelande till  gdpr@beutly.com

Du har också rätt att framföra eventuella klagomål till Datainspektionen.

8. Kakor

På samma sätt som andra kommersiella hemsidor använder vår Tjänst en standardteknik kallad ”cookies” samt webbserverloggar för att samla in information om hur vår Tjänst används så att vi ska kunna förbättra Bokningstjänsten. Information som samlas in via cookies och webbserverloggar kan innehålla tid och datum för besöken, vilka sidor som besökts, hur lång tid som använts för användning av Bokningstjänsten samt vilka hemsidor som besökts innan och efter du använder vår Tjänst. Cookies ger oss inte möjlighet att samla in några personuppgifter om dig och vi sparar generellt sett inte några personuppgifter som vi får från dig via cookies.

9. Tvistelösning och tillämplig lag

Dessa Allmänna Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

Tvist i anledning av avtalsförbindelsen ska slutligt avgöras vid svensk domstol.

10. Beutlys ansvar och ansvarsbegränsning

Beutly är inte skyldigt att utge ersättning med anledning av fel, brist eller annat avtalsbrott från Beutlys sida, såvida inte annat följer av tvingandelag.

I den största utsträckning som gällande lagstiftning tillåter friskriver vi oss från allt ansvar till följd av förlitande på något innehåll tillgängligt via Bokningstjänsten. Du bär hela risken för fullständigheten, riktigheten eller användbarheten i fråga om allt innehåll som du använder dig av via vår Tjänst. I den största utsträckning som gällande lagstiftning tillåter friskriver vi oss från allt ansvar till följd av din användning av:

  • Tjänster och produkter som tillhandahålls av en Tjänsteutövare;
  • Tjänsteutövares underlåtenhet att helt eller delvis tillhandahålla sådana tjänster eller produkter; samt

Information om behandlingar som återfinns på beutly.com skall inte se som medicinsk information. I den största utsträckning som gällande lagstiftning tillåter friskriver vi oss från allt ansvar relaterat till riktighet i denna information.

I den största utsträckning som gällande lagstiftning tillåter friskriver vi oss uttryckligen från alla garantier och villkor, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men ej begränsat till, underförstådda garantier och villkor för tillfredsställande kvalitet och lämplighet för ett visst syfte. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella skador till följd av din användning av (inklusive all programvara eller system som du använder för att ansluta till) vår Tjänst, inklusive, men ej begränsat till, skador på datorer, programvara, system eller bärbara enheter som du använder för att ansluta till sagda Tjänst. Under inga omständigheter tar vi ansvar för eventuella följdskador, oförutsedda skador eller särskilda skador eller för förlust av rörelsevinst, produktionsavbrott, förlust av affärsinformation, förlust av data eller förlust av någon förmån till följd av din användning eller oförmåga att använda våra Tjänster.